สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ให้มีกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *