การเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางตลอดการร่วมงานการแข่งขันฯ รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *