สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงาน “บรวงสรวงพระอมรดลใจ” ประจำปี ๒๕๖๒

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงาน “บรวงสรวงพระอมรดลใจ” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ เข้าร่วมงาน “บรวงสรวงพระอมรดลใจ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล เพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของอำเภอตระการพืชผล และสดุดีวีรกรรมพระอมรดลใจ (อ้ม) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองตระการพืชผล และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *