สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบ OFF Line

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบ OFF Line

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFF Line ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งโปรแกรม สามารถใช้และให้บริการประชาชนด้วยโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFF Line ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *