ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านไชยชนะ อำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่อมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *