ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. การจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ การติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน การขับเคลื่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ การวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. และพิจารณาการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารหนังสือ ณ โรงแรมสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *