ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อบ.๒

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อบ.๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *