ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖ (ขุหลุ เซเป็ด นาพิน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาพิน อำเภอตระการพืชผล และเวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ (เขมราฐ นาแวง) และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *