สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *