Day: February 28, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายศราวุธ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ และนางสาวเปรมกมล ศรีธรรมมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ NT

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้การดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมมือร่วมใจกันวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป