Day: February 23, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (คอนสาย กระเดียน แดง) กับโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต ๒๙ ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย พัฒนาความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๕ ภายใต้คำขวัญการแข่งขันว่า “สปิริต มิตรภาพ สามัคคี” ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำนโยบาย สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านตากแดด เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน สร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach) และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตากแดด โรงเรียนบ้านคอนสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ โรงเรียนบ้านพอก โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) และโรงเรียนบ้านโพนแพง สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ จำนวน ๒…
Read more