Day: February 13, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจไฝ่ทำดี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจไฝ่ทำดี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑ (แก่งเค็ง – บกหนองทันน้ำ) ณ วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมบ่มเพาะให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ผอ.สพป.อบ ๒ ร่วมกิจกรรม“Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ”

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วิทยลัยเทคนิคตระการพืชผล นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ กับวิทยลัยเทคนิคตระการพืชผล และวิทยลัยเทคนิคเขมราฐ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ได้ตัดสินใจในการเลือกเรียนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา นักเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นเส้นทางสายอาชีพในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ สร้างความพร้อมการสอบ Reading Test : RT

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อชี้แจง ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมมอบเอกสารธุรการที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน