Day: February 3, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O – NET

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ…
Read more

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อชี้แจง ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะดำเนินการจัดสอบ ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ…
Read more