Day: January 17, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงาน ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนตระการพืชผล เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างครูและประชาชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชาติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ ผู้ที่คอยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะ อดทน เสียสละ เพื่อหวังให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในด้านสติปัญญา มีจิตใจที่มีคุณธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นับว่าเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของครูในการสร้างสรรค์ปั้นแต่งศิษย์ให้มีคุณลักษณะที่ดี เป็นพลเมืองดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม