Day: January 15, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ ทันสมัย เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดี และต้องเรียนรู้ทำความรู้จักบริบทสภาพสังคมแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน