Day: January 14, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเน้นให้ครูผู้ช่วยเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน