Day: January 13, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ รับมอบอาคารเรียนลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ ๑๘ โดยมีนางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นผู้มอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ ๑๘ ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี “ต้องขอขอบพระคุณนางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด กัลยาณมิตรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ, ทีมงานของบริษัท, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า ชุมชนบ้านน้ำคำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการโครงการดีๆ ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กนักเรียน ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไทย ให้มีอนาคตที่ดี จึงขอขอบพระคุณ มา…
Read more

ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เพื่อรับทราบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อบ.๒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (GPAS ๕ Steps) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๑๗ คน โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๔๙ คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เกษร ทองแสน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ผอ.สพป.อบ. ๒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (GPAS ๕ Steps) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑๗ คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เกษร ทองแสน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)