Day: January 2, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ หนองผือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาการติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย และพิจารณาการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเฉลียว มนัส ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความมั่นคง ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับการยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นคนดี และมีคุณภาพ ทุกคน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ประชุมพิจารณาการจัดตั้งประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดเรียงลำดับความจำเป็นขาดแคลน คำเสนอจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาข้อมูลการเสนอของบประมาณและจัดตั้งประมาณประจำปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยเรียงลำดับความสำคัญ ความขาดแคลน และความจำเป็นของสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผอ.สพป.อุบล ๒ เสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย คุณธรรมฯ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีจิตสาธารณะ ให้กับบุคลากรในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ให้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ผลการประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) มีระดับคะแนนสูงขึ้น พร้อมให้นำ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”…
Read more