Month: December 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อรับทราบแนวนโยบายฯ

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ๓ ประเด็นหลัก คือ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุม Video Conference ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายเลขาธิการ กพฐ. สู่การปฏิบัติ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ซ้ำซ้อน งดการเดินทางไปต่างประเทศ การอบรมสัมมนาในโรงแรม มุ่งให้ครูปฏิบัติงานในสถานศึกษา อยู่ดูแลนักเรียน โรงเรียนต้องสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี อาคารเรียนอาคารประกอบ มีความปลอดภัย ห้องเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการพัฒนา ผู้นำทางวิชาการ และสร้างพลังความร่วมมือในโรงเรียน การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ครูต้องมีกาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนำกิจกรรม PLC แก่นักเรีนนในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน และทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบายการส่งเสริมสวัสดิการฯ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับนายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และรับนโยบายการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาเจริญ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความมั่นคง ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับการยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ การใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสอนภาษาอังกฤษ อย่างจริงจังด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อบ. ๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ผอ.สพป.อบ.๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ โดยได้กำชับเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางตลอดการร่วมงานการแข่งขันฯ รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

ผอ.สพป.อบ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ , ๑๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ และ ๑๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมต้อนรับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ให้มีกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

การเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางตลอดการร่วมงานการแข่งขันฯ รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์