Month: November 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๒ และพิจารณาเห็นชอบร่างแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๗๙ คน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม RUN FOR KP ๒๐๑๙

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “กองโพน มินิมาราธอน RUN FOR KP ๒๐๑๙” ณ วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกองโพน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีทักษะพื้นฐาน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยชาติ โดยการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศลในครั้งนี้ ได้ใช้เส้นทางการเดิน – วิ่ง ที่สามารถกราบไหว้สักการะขอพรพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย – ลาว สองฝั่งโขง ทั้งยังได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง นอกจากจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันแล้ว ยังได้สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

สพป.อุบล ๒ ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีทักษะพื้นฐาน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยมีนายชัยรัก จันทนุช ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นประธานให้การต้อนรับ และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการแข่งขันฟุตบอล “ไทรงามคัพ ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ไทรงามคัพ ครั้งที่ ๑” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักกีฬาได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อหารายได้ในการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ รับ – ส่ง นักเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ สัตตยะบริบูรณ์” โรงเรียนบ้านดงตาหวัง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีทักษะพื้นฐาน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยมีนายบุญช่วย สายราม ผอ.โรงเรียนบ้านดงตาหวัง เป็นประธานให้การต้อนรับ และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมงานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ พบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ เสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ผอ.สพป.อุบล ๒ บันทึกเทปขอบคุณรายการ “เกมต่อชีวิต” ทางไทยรัฐทีวี

วันที่ ๑๔ พฤจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้บันทึกเทปกล่าวขอบคุณรายการ “เกมต่อชีวิต” ทางไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒ ที่ทางรายการได้มอบเงินรางวัล จำนวน ๑๑๙,๖๐๐.- บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอตระการพืชผล เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ ชุด ถาดหลุมสแตนเลส จำนวน ๒๐๐ ใบ และหม้อหุงข้าว จำนวน ๒ ใบ “นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน ได้อย่างเพียงพอ มีถาดหลุมที่มีคุณภาพดี มีหม้อหุงข้าวที่สามารถหุงข้าวได้ครั้งเดียวอย่างเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สามารถส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความสุข เจริญเติบโตได้อย่างสมบรูณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริง ในการนี้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จึงขอขอบคุณรายการ “เกมต่อชีวิต”…
Read more

สพป.อบ.๒ ร่วมแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงานฯ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวจำนวนมาก ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และนายภูริภัทร เขียวขำ ศึกษานิเทศก์…
Read more