Month: October 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจะดำเนินการตั้งองค์กฐิน ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์/ฟังพระธรรมเทศนา และวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวาย ณ วัดป่าศิลาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้สร้างความรักสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท สร้างบุญกุศลร่วมกัน ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ รักษาประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านตากแดด นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) รุ่นที่ ๘๘๑ โดยมี นายสมหมาย ธิโกศรี ผอ.โรงเรียนบ้านตากแดด ได้กล่าวรายงานการฝึกอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ตลอดจนทำหน้าที่วิทยากรให้การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และทักษะขบวนการทางลูกเสือ ในการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เวลา ๐๘.๓๐.น. ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศรีปทุม ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โดยมีนายธนาดุล แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ นายเฉลียว มนัส ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เวลา ๐๘.๓๐.น. ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเวลา ๑๘.๐๐.น. ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต.๒ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล…
Read more

ผอ.สพป.อบ. ๒ นำนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รับทุนการศึกษา

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๒ และสมาคมชาวอิสาน โดยมีพลตรี พิชิต วันทา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ดร.อภัย สบายใจ อดีตผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการมูลนิธิฯ นาวาตรี ชยุติ ชอบงาม ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ พันเอก ชนัฏนิวัฒน์ เฟื่องงาม เหรัญญิกมูลนิธิฯ ผศ.ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปรึกษาสมาคมชาวอีสาน คุณจารุณี พิมพ์หล่อ ที่ปรึกษาสมาคมชาวอีสาน คุณเชษฐา ไชยสัตย์ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณนรีภัสร์ ชมมาก ผู้แทนสมาคมชาวอีสาน ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี…
Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนพราชรำลึก เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านวิชาการ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชนฯ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” และปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกวิน เสือสกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา นางอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้…
Read more

ผอ.สพป.อบ.๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน ที่ดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเขมราฐ อำเภอเขมราฐ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒