Month: September 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลฯ

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๒) นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงเรียนบ้านหนองกินเพล โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ และโรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ อุปกรณ์และสื่อการเรียนกาสอน ได้รับความเสียหายจนต้องปิดการเรียนการสอน จึงได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครู ผู้ปกครอง และได้มอบเสื้อผ้า สมุด ดินสอ เครื่องเขียน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาฯ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็น และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อุบล เขต ๒ จัดการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการจัดโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และชุมชน โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนพราชรำลึก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดฯจำนวน ๒๑ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดอบรมการคิดเลขเป็นด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเป็นด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเลขเป็นด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว และเพื่อสร้างคลังข้อสอบมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๒๑๔ โรงเรียน ๓ สาขา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๗ คน

สพป.อุบล ๒ รับการเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ที่ปรึกษา เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ และโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำบุคลากรทำบุญถวายสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการทำบุญถวายสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านไทรย้อย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และประชาชน ได้เข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติธรรมตามหลักทางพุทธศาสนา เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้/ฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในโลกปัจจุบัน นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ได้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เลขาธิการ กพฐ. ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยมีโรงเรียนในสังกัด ได้มีการนำเสนอผลสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ อำเภอ คือ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น เขมราฐ นาตาล และโพธิ์ไทร ทั้ง ๒๑๔ โรงเรียน ซึ่งมีครูและบุคลากร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสู่การต่อยอดและพัฒนาในภารกิจของตนเอง ให้มีความก้าวหน้า จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน พร้อมกันนี้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะและมอบทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สามารถนำนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถพัฒนาเด็กในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพได้ทุกคน “ขอชื่นชมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมกันทำงานอย่างมีพลัง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง อันจะเป็นการต่อยอดและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตามนโยบายของนายณัฏฐพล…
Read more

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจติดตามโครงการศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจติดตามโครงการศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมอบนโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษา โดยมีนายอำเภอกุดข้าวปุ้น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานดีเด่น โรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมกันนี้ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำในหลวงราชการที่ ๑๐ ของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกผักต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง นอกจากนี้โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ สำหรับโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายวีระศักดิ์ เอกศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าในโรงเรียน ตลอดทั้งปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลการขยายการปลูกป่าสู่ชุมชน

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบล

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (พายุโพดุล พายุคาจิกิ) ในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๓ โรงเรียน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับความเสียหายจนต้องปิดการเรียนการสอน จึงได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครู ผู้ปกครอง และได้มอบเสื้อผ้า สมุด ดินสอ เครื่องเขียน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน โดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านโพนเมือง ได้มาร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย และในช่วงบ่ายได้ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน ๑๑๓ ครอบครัว ซึ่งนักเรียนได้นำผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน มารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากนายสุเทพ…
Read more