Month: August 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อเป็นการพัฒนาคนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานการติดตามการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา ของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา ของนายฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ การดำเนินการกิจกรรมจิตาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การทำบุญสังฆทาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างเขตพื้นที่ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน

การพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเพลินจิตต์ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเน้นให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง ๑๓๕ โรงเรียน จะหาโรงเรียนหลักที่จะไปเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อเป็นการพัฒนาคนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างในสังกัด

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้าง ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ภายใต้ชื่องาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของลูกจ้าง ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุราชการ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

การเตรียมรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในการเตรียมการรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน โรงเรียนบ้านทม และสพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบล ๒ อบรมหลักสูตร“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม และเด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน

สพป.อุบล ๒ นำจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบล ๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางตรัยรัตน์ ขยันกิจ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ

การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา