Day: July 23, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการนำศาสตร์พระราชาฯ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ไปเยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการนำศาสตร์พระราชามาสู่ในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน โดยเกิดจากความร่วมมือจากชุมชน สนับสนุนในการพัฒนาการฝึกกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการปลูกผัก อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา และการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน และชุมชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี