Day: July 17, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖ (ขุหลุ เซเป็ด นาพิน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาพิน อำเภอตระการพืชผล และเวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ (เขมราฐ นาแวง) และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ…
Read more

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ การตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน รายงานผลการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเร่งรัดเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และมอบนโยบายฯ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ (ขามเปี้ย ไหล่ทุ่ง) และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๓ โรงเรียน ๑๔๖ คน