Day: July 10, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หน่วยพัฒนาที่ ๓ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) และเวลา ๑๑.๐๐ น. ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเมืองอุบล เน้นให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติการอบรมพัฒนาดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อบ. เขต ๒ อบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ และเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ และมอบนโยบายของ สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน โดยนำโปรแกรม ThaiSchool Lunch มาใช้ในการจัดอาหารสำหรับนักเรียน

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี