Day: July 9, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน โรงเรียนได้นำโปรแกรม ThaiSchool Lunch มาใช้ในการจัดอาหารสำหรับนักเรียน และได้ไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่กันดารห่างไกล