Day: July 7, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนาสพป.อบ. เขต ๒

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖ ปี เพื่อพัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจิตอาสาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ จิตอาสาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ จิตอาสาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ และจิตอาสาจาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จำนวน ๔๐…
Read more

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๕ (เกษม กุดยาลวน คำเจริญ) และมอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งความสุขและโปร่งใส ทุกคนร่วมใจทำหน้าที่ สร้างเด็กดีและมีทักษะพื้นฐานให้บ้านเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๙๕ คน