Day: July 6, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ เปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนาตาล

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การลริหารส่วนตำบลกองโพน นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๕, ๑๖ ชมรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนาตาล และมอบนโยบายการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๒๓ โรงเรียน ๓๓๐ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖ ปี ณ วัดพระบรมธาตุ อำเภอตระการพืชผล และเวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สนามกีฬาหอประชุมนพราชรำลึก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อุบล เขต ๒ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง อำเภอนาตาล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ และใช้สื่อตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่ ๓ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี