Day: July 3, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านดอนงัว และโรงเรียนบ้านนาไฮ (มิตรภาพ ๑๔๕) อำเภอตระการพืชผล เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และใช้สื่อตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตระการพืชผล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๗๓๔ คน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ณ หอประชุมนพราชรำลึก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สร้างความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน