Month: July 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เปิดการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สร้างสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม การบริการที่ดี สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ จำนวน ๒๑๔ โรงเรียน ๓ สาขา ๒๑๗ คน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อบ. ๒ พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน ๕๐ โรงเรียน ๑๕๐ คน

สพป.อบ.เขต ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจิตอาสาในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จำนวน ๒๓๐ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านศรีสุข อำเภอตระการพืชผล เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง เป็นคนดี มีทักษะขั้นพื้นฐาน โดยใช้สื่อตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นสื่อเสริมให้การเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓ (กุศกร ตากแดด ห้วยฝ้าย) ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอตระการพืชผล และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ผอ.สพป.อบ.เขต ๒ ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราธานี

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการนำศาสตร์พระราชาฯ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ไปเยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการนำศาสตร์พระราชามาสู่ในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน โดยเกิดจากความร่วมมือจากชุมชน สนับสนุนในการพัฒนาการฝึกกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการปลูกผัก อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา และการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน และชุมชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อบ.๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน