Day: June 30, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อบ. ๒ ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศรีตระการ ๓ นางญานิฐา ชนแดง หุ้นส่วนกรรมการบริษัทค้ำคูณ เอสเตท จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และได้กล่าวขอบคุณนางญานิฐา ชนแดง หุ้นส่วนกรรมการบริษัทค้ำคูณ เอสเตท จำกัด และคณะ ที่ได้สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และส่งเสริมอนาคตทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องผู้เรียนคุณภาพ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องผู้เรียนคุณภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องผู้เรียนคุณภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ (เป้า หนองเต่า นาสะไม) และมอบนโยบายการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ๑๓๖ คน