Day: June 27, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการด้านการศึกษา