Day: June 26, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบล เขต ๒ รับการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ที่ปรึกษา เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ในระยะที่ ๑ (มิถุนายน – กรกฎาคม) และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกุดยาลวน โรงเรียนบ้านคึม อำเภอตระการพืชผล เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นคนดี มีทักษะขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สื่อตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นสื่อเสริมให้การเรียนรู้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

ผอ.สพป.อบ.๒ เปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกุดข้าวปุ้น

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกุดข้าวปุ้น เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙, ๑๐, ๑๑ และมอบนโยบายการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคน สามารถอ่านออก เขียนได้ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตำบลข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชผล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๒๙ โรงเรียน ๒๗๙ คน