Day: June 25, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การประชุมเตรียมการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ – ๘ เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๐๔ โรงเรียน ๒๐๘ คน

การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมนพราชรำลึก สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่บริหารจัดการและดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน ๑๑ โรงเรียน

การประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ (รัตนคีรี) และมอบนโยบายการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคน สามารถอ่านออก เขียนได้ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๑ สาขา ๑๒๘ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ (ภูสะมุย สำโรง – เหล่างาม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญจิราธร ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งความสุขและโปร่งใส ทุกคนร่วมใจทำหน้าที่ สร้างเด็กดีและมีทักษะพื้นฐานให้บ้านเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๑ สาขา ๑๕๐ คน