Day: June 19, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อบ. เขต ๒ มอบนโยบายการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะทำงานในการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๓ เพื่อให้คณะทำงาน สามารถจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ สพฐ กำหนด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก่อนเสนอ สพฐ. พิจารณา

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตทาง http://PWS.cgd.go.th/EFiling โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๒๔๔ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ (สองคอน ม่วงใหญ่) และมอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งความสุขและโปร่งใส ทุกคนร่วมใจทำหน้าที่ สร้างเด็กดีและมีทักษะพื้นฐานให้บ้านเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๑๑๑ คน