Day: June 18, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒, ๓ และเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตระการ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ๑๐๐ คน