Day: June 15, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ อบรบเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ เป็นประธานเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนิเทศและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ และครูปฐมวัยมีความเข้าใจ สามารถออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๓๕ โรงเรียน ๑๖๐ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๓ เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ (จตุรมิตร) และมอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย พัฒนาความสามารถ ทักษะ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

ทำความ ดี ด้วยใจ”พัฒนาสพป.อบ. เขต ๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ