Day: June 14, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลฯ เขต ๒ รับมอบสีจากสมาคมผู้บริหารอำเภอกุดข้าวปุ้น

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ รับมอบสีจากสมาคมผู้บริหารอำเภอกุดข้าวปุ้น ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อปรับปรุงพัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ และบุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ณ โรงเรียนบ้านนาพิน โรงเรียนบ้านนาคิแลน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกคน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

สพป.อบ. เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ที่ได้รับความเดือดร้อน