Day: June 11, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สร้างความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน