Day: June 9, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบล เขต ๒ อบรมปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ครูสามารถนำกระบวนการ PLC ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๔๐ คน

สพป.อุบล เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปี) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนิเทศและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ และครูปฐมวัยมีความเข้าใจ สามารถออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๓๕ โรงเรียน ๑๖๐ คน