Day: June 7, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (คอนสาย กระเดียน แดง) และมอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ๑๑๙ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายฯ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เพื่อแจ้งนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒