Day: June 5, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ (หนองผือ) ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ มีความสามารถในการนำนโยบายของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาฯ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ๒๐๔ คน

ผอ.สพป.อบ.เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนาสพป.อบ.เขต ๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความประพฤติที่ก่อให้เกิด

กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายอมร พรมสอน ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้นำบุคลากรในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี