Day: June 1, 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.เขต ๒ ประชุมเพื่อแจ้งนโยบายเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อแจ้งนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เน้นให้ดำเนินงานตามโครงการสำคัญตามพระราชดำริ โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สพป.อบ.เขต ๒ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ ร่วมการประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว เพื่อรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

สพป.อบ. เขต ๒ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ร. ๑๐

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ นายสมพร เยาวเสริฐ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดจันทนที บ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี