Month: June 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อบ. ๒ ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศรีตระการ ๓ นางญานิฐา ชนแดง หุ้นส่วนกรรมการบริษัทค้ำคูณ เอสเตท จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และได้กล่าวขอบคุณนางญานิฐา ชนแดง หุ้นส่วนกรรมการบริษัทค้ำคูณ เอสเตท จำกัด และคณะ ที่ได้สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และส่งเสริมอนาคตทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องผู้เรียนคุณภาพ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องผู้เรียนคุณภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องผู้เรียนคุณภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ (เป้า หนองเต่า นาสะไม) และมอบนโยบายการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ๑๓๖ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการด้านการศึกษา

สพป.อุบล เขต ๒ รับการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ที่ปรึกษา เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ในระยะที่ ๑ (มิถุนายน – กรกฎาคม) และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกุดยาลวน โรงเรียนบ้านคึม อำเภอตระการพืชผล เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นคนดี มีทักษะขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สื่อตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นสื่อเสริมให้การเรียนรู้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

ผอ.สพป.อบ.๒ เปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกุดข้าวปุ้น

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกุดข้าวปุ้น เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙, ๑๐, ๑๑ และมอบนโยบายการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคน สามารถอ่านออก เขียนได้ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตำบลข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชผล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๒๙ โรงเรียน ๒๗๙ คน

การประชุมเตรียมการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการเยี่ยม พบปะ ติดตาม นิเทศงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ – ๘ เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๐๔ โรงเรียน ๒๐๘ คน