Month: May 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ พร้อมด้วย นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ และโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการบ่มเพาะ ให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา การแต่งตั้งประธานเครือข่ายสถานศึกษา และการจัดทำข้อมูลจิตอาสา สพป.อุบลราชธานีเขต ๒

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ”

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน ส่งเสริมสุขภาพ และร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของสวนสัตว์อุบลราชธานี และเวลา ๐๗.๐๐ น. ประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นางไพรินทร์ ประดิษฐชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

สพป.อบ. เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รุ่นที่ ๓ ครูปฐมวัยในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

สพป.อบ. เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รุ่นที่ ๒ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

ผอ.สพป.อบ.เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ เข้าร่วมการประชุม Video Conference จาก สพฐ.

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/การเลื่อนวิทยฐานะ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมิน ITA

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด ผู้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามเครื่องมือการประเมิน คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)

การเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนา มทบ.ที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๙

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๒ เป็นประธานพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๙ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๙ ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ เปิดอบรมการประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดอบรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะรับการประเมินฯ จำนวน ๕๕ ราย