Month: April 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต 2

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สร้างความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดนิทรรศการ “Open House Ubon ๒” และเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และส่งดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

การประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

การประชุมทางไกล Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ และเวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล จันดารักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้กำลังใจและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

มอบบ้านให้กับนักเรียน โครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับเด็กหญิงอพัชรา เย็นใจ นักเรียนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.” ณ บ้านฟ้าห่วน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย คำสาลี ปลัดอาวุโสอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.”

การประชุมสภากาแฟฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนพราชรำลึก เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเองมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส ส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงาม เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาการดำเนินการห้องเรียนคุณภาพ การจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสพป.อุบลราชธานี เขต ๒