Month: March 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ (รัตนคีรี)

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ (รัตนคีรี) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน บุคลากรในเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐ ที่มีการปรับปรุงใหม่ และพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ของบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ (รัตนคีรี) (ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากศึกษานิเทศก์ และคณะผูับริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ ทุกท่านครับ)

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้กำลังใจและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่มีความพร้อมและความจำเป็น ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

การประชุมสภากาแฟฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรสาคร

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ คณะศึกษาดูงานนำโดย นางเพ็ญศิริ คีมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพอย่างยั่นยืน

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้กำลังใจและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพอย่างยั่นยืน

การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๓ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อเป็นการสกัดกั้นยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามมาตรการกวาดบ้าน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

การประชุมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้บุคลากรในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒