Month: February 2019

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรม “ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน”

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานนำบุคลากร ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรม “ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารโดมนพราชรำลึก เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญหวานคำ รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้กำลังใจและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพอย่างยั่นยืน

การจัดกิจกรรม “ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้บุคลากรในสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรม “ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารโดมนพราชรำลึก เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสพฐ. ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

ผอ.สพป.อบ. ๒ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดสอบ O-NET

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายเฉลียว มนัส ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมฯ