News

การอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยระบบทางไกล (รุ่นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนตระการพืชผล

Posted on
News

ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted on
News

ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted on